نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: وگنیسم به‌مثابه پراکسیس ضد سرمایه‌داری

وگنیسم و سوسیالیسم لازم و ملزوم یکدیگرند / دیوید سوانسون / ترجمه‌ی عرفان رشیدی

رژیم‌های غذایی گیاهی تمامی ماجرا نیستند _ وگنیسم سیاسی نقدی زنده و قدرتمند از نظام سرمایه‌داری است