نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: ژان سباستین کاربونل

بی‌ثبات‌کاری و سرمایه‌داری / ژان سباستین کاربونل / ترجمه‌ی آنیشا اسداللهی

این ادعا که طبقه‌ی کارگر دیگر وجود ندارد، با جایگزین کردن واژه‌ی «پریکاریا» همراه است. اما شرایط بی‌ثبات تجربه‌ی اکثر کارگران در سرتاسر تاریخ سرمایه‌داری بوده و هر کجا که وضعیت شغلی با‌ثباتی به چشم‌مان می‌خورد تنها به این دلیل است که سازمان‌دهی کرده بودیم.