نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: عرفان رشیدی

انقلاب اکوسوسیالیستی؛ چه‌گونه؟ / ایان انگس / ترجمه‌ی عرفان رشیدی

تنها مبنای تغییر درازمدت و دائمی در نحوه‌ی ارتباط بشر با بقیه‌ی طبیعت، یک انقلاب اکو سوسیالیستی است. اگر این تحول را ایجاد نکنیم، ممکن است فاجعه را به تعویق بیندازیم، اما وقوع فاجعه اجتناب‌ناپذیر است. «اکوسوسیالیسم یا بربریت: راه سومی وجود ندارد.» اما منظور ما از اکوسوسیالیسم چیست؟ و منظور ما از انقلاب اکوسوسیالیستی چیست؟

نکته‌هایی درباره‌ی اعتصاب اجتماعی / جرمی برچر / ترجمه‌ی عرفان رشیدی

مقاله‌ی حاضر در مورد اعتصاب‌هایی کاربرد دارد که 1) اکثر شرکت‌کنندگان آن‌ها در اتحادیه‌ها یا سایر سازمان‌های رسمی کارگری سازمان‌دهی نشده‌اند؛ 2) هدف اصلی نه فقط تأثیرگذاری بر کارفرمای بلافصل بلکه بر رژیم یا ساختار اجتماعی باشد. و 3) صاحبان قدرت برای چنین اقداماتی مشروعیت قائل نباشند. ما آن‌ها را «اعتصابات اجتماعی» می‌نامیم.

وگنیسم و سوسیالیسم لازم و ملزوم یکدیگرند / دیوید سوانسون / ترجمه‌ی عرفان رشیدی

رژیم‌های غذایی گیاهی تمامی ماجرا نیستند _ وگنیسم سیاسی نقدی زنده و قدرتمند از نظام سرمایه‌داری است