نقد اقتصاد سیاسی

مارکس‌پژوهی

برای مطالعه‌ی مجموعه‌ مقالات «نقد اقتصاد سیاسی» در تبیین و تشریح اندیشه‌های مارکس به پیوند زیر مراجعه کنید:

کارل مارکس