نقد اقتصاد سیاسی

گذار به سرمایه‌داری

 

hassan azad

حسن آزاد، پژوهشگر

برای مطالعه‌ی مجموعه مباحثات در زمینه‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری و مباحث مارکسیسم سیاسی به پیوند زیر مراجعه فرمایید:

گذار به سرمایه‌داری