نقد اقتصاد سیاسی

نمایه 1394

Spring Tulips with Cherry Blossom 12 x 12

پایان زمستان و آغاز بهار و سال نو، فرصتی است برای شادباش به کلیه‌ی خوانندگان و همکاران سایت نقد اقتصاد سیاسی. طی یک سال گذشته «نقد اقتصاد سیاسی» با یاری کلیه‌ی همکاران دور و نزدیک، ده‌ها مقاله، یادداشت و گفت‌وگوی اختصاصی منتشر کرد. شادباش نوروز 1395، فرصتی است برای آرزوی سالی سرشار از امید، و سپاس‌گزاری از کلیه‌ی پدیدآورندگان مقالات و خوانندگان نقد اقتصاد سیاسی.

نمایه‌ی مقالات «نقد اقتصاد سیاسی» دریک سال گذشته به شرح زیر است. با کلیک کردن روی عنوان هر یک از نوشته‌ها به متن کامل آن دسترسی پیدا می‌کنید. هچنین با کلیک کردن روی هریک از کلیدواژه‌ها، کلیه‌ی نوشته‌های نقد اقتصاد سیاسی در زمینه‌ی موضوع یادشده در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرد.

عنوان نویسنده / مترجم کلیدواژه‌ها
درس‌گفتارهای مجلد دوم «سرمایه»  

 

حسن مرتضوی کارل مارکسجلد دوم سرمایهحسن مرتضویدورپیمایی سرمایه,دورپیمایی سرمایه مولددورپیمایی سرمایه پولیدورپیمایی سرمایه تجاری.
اقتصاد سیاسی غذا احمد سیف اقتصاد سیاسی غذااحمد سیف
قطعه‌ی ماشین‌ها، سوء برداشت ماركسی در گروندریسه و غلبه بر آن در سرمایه

 

میکائیل هاینریش / ترجمه حسن آزاد قطعه ای درباب ماشینمیکاییل هاینریشمعمای فرانسوا کنهگروندریسه,حسن آزاد
ایدئولوژی برنامه‌های توسعه در ایران و سرنوشت و رسالت طبقه‌ی کارگر پرویز صداقت پرویز صداقتاقتصاد سیاسی ایراناول ماه مهبرنامه توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در ایرانسوژگی طبقه کارگرسیاست تعدیل اقتصادیطبقه کارگر ایران
رشد جنبش اتحادیه‌ای در آلمان / کئورگ فولبرس، هانس دیتر گیمبل، یوتا اشمیت  و ولفگانگ زایشتر  / ترجمه کاووس بهزادی هانس دیتر گیمبلولفگانگ زایشتریوتا اشمیتکئورگ فولبرسکاووس بهزادیتاریخ جنبش کارگری در آلمانجنبش اتحادیه ای
نقدی بر نگاه پیتر هیودیس به مارکس و بدیل سرمایه‌داری /

 

محمدحسن شاهکوئی مفهوم بدیل سرمایه داری نزد مارکسمارکسیسم هگلیمحمدحسن شاهکوئیکارل مارکسپیتر هیودیسبدیل سرمایه داری.
مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری / 5 / گفت‌وگو با کاترین سامری

 

سعید رهنما کاترین سامریگذار از سرمایه داریبدیل سرمایه داریسعید رهنما.
تبلیغ نادانی عمومی  / دیوید کرامول / ترجمه احمد سیف کتاب چرا ما آدم های خوبیم؟امپریالیسم امریکااحمد سیفبرنامه هسته ای ایرانجنگ علیه تروردیوید کرامول.
پیامبران جدید سرمایه‌: اپرا وینفری

 

نیکل آشف / ترجمه کامران معتمدی نولیبرلیسمنیکل آشفکامران معتمدیپیامبران جدید سرمایهاپرا وینفری.
ملاحظاتی انتقادی در مجلد سوم کاپیتال و پیرامون آن بابک پاشاجاوید مگاکارل مارکسبابک پاشا جاویدجلد سوم سرمایه
راز توحش داعش آرش اسدی خاورمیانهمدیریت توحشنولیبرالیسمآرش اسدیالقاعدهاسلام سیاسی,داعش,
امریکا و کوبا ویلیام بلوم / ترجمه احمد سیف ویلیام بلوماحمد سیفتحریم اقتصادی کوبا
مزاروش و نقد نظام سرمایه جان بلامی فاستر / ترجمه نوید قیداری مارکسیسمنوید قیداریگئورگ لوکاچایستوان مزاروشجان بلامی فاسترضرورت کنترل اجتماعی
گروندریسه‌ی مارکس و «منطق» هگل / هیروشی اوشیدا / ترجمه آیدین ترکمه ماتریالیسمنقد اقتصاد سیاسیهیروشی اوشیداهگلکارل مارکس,آیدین ترکمهایده‌آلیسمتولیدروش تحلیلیروش ترکیبی.
اشکال مبارزاتی اتحادیه‌ها والتر مولرـ ینچ / ترجمه کاووس بهزادی والتر مولر ـ ینچکاووس بهزادیاتحادیه های کارگریاعتصاب.
جامعه‌ی باز: روی دیگر سکه‌ی مارکسیسم عامیانه محمد مالجو محمد مالجوکارل پوپرجامعه باز و دشمنان آنرابرت آلبریتونعزت الله فولادوند.
مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری / 6 / گفت‌وگو با پیتر هیودیس

 

سعید رهنما کارل مارکسگذار از سرمایه‌داریپیتر هیودیسسعید رهنما
دور تسلسل احتکارپول، سرمایه‌گذاری ناچیز و رکود بزرگ احمد سیف احمد سیفاحتکار مالیبحران بزرگ مالیرکود بزرگسرمایه موهومی.
دموکراسی رادیکال و فراموشی ریشه‌ها   آرش فال اسیری نقد پسامارکسیسمآرش فال اسیریارسنتو لاکلائودموکراسی رادیکال,شانتال موفه
داعش در کوبانی پاتریک کوبرن / ترجمه مهیار نیازی مهیار نیازیکوبانیپاتریک کوبرنداعش
بازگشت دموکراسی به یونان اندریاس چریسافیس یوناناندریاس چریسافیساتحادیه اروپااحمد سیفریاضت اقتصادیسیریزا.
مزد، سود و سرمایه‌گذاری در یونان مایکل برک/ ترجمه احمد سیف مایکل برکاتحادیه اروپااحمد سیفبحران مالی یونانسیریزا.
سیریزا، ترویکا و طعنه‌ها / مایکل رابرتز / ترجمه احمد سیف  مایکل رابرتزاحمد سیفبحران مالی یونانسیریزا
9 افسانه درباره‌ی بحران یونان

 

جیمز گالبریث / ترجمه احمد سیف  اتحادیه اروپااحمد سیفبحران مالی یونانجیمز گالبریثسیریزا.
خانواده، جمعیت، و ایده‌­آل زنانگی فاطمه صادقی فاطمه صادقیازدواججامعه شناسی خانوادهجامعه شناسی دولت یازدهم,زنان ایرانیسیاستهای خانواده در جمهوری اسلامی.
آن‌چه برای آلمان در 1953 درست بود برای یونان هم در 2015 درست است لاری الیوت / ترجمه احمد سیف لاری الیوتاحمد سیفبحران مالی یونانسیریزا.
تکیه بر «نه» می‌تواند تغییری واقعی ایجاد کند  الکس کالینیکوس / ترجمه سینا چگینی الکس کالینیکوسبحران یونانسینا چگینیسیریزا.
امپراتوری جهانی یا امپریالیسم؟ اشلی اسمیت / ترجمه صادق فلاح‌پور لیو پانیچامپریالیسماشلی اسمیتسام گیندینساختن سرمایه داری جهانیصادق فلاح پور
خیانت سیاسی در آتن استفن لندمن / ترجمه احمد سیف یونانالکسیس سیپراساتحادیه اروپابحران مالی یونان,سیریزا
منافع آلمان در این است که یونان را نابود کند یانیس واروفاکیس / ترجمه احمد سیف  یانیس واروفاکیساتحادیه اروپااحمد سیفبحران مالی یونان
درباره‌ی «بیداری عربی»

 

سعید رهنما اوپن دموکراسیبهار عربیبیداری عربیسعید رهنما.
از آبسورد تا تراژدی استاتیس کولاکیس / ترجمه احمد سیف اتحادیه اروپااحمد سیفبحران مالی یونانسیریزا
برای قضاوت در مورد سیریزا عجله نکنیم  مایکل البرت / ترجمه احمد سیف  مایکل آلبرتاحمد سیفبحران یونانسیریزا
آینده هم‌اکنون است پاناگیوتیس سوتیریس / ترجمه احمد سیف پاناگیوتیس سوتیریساتحادیه اروپااحمد سیفبحران یونانسیریزا
یونان و نولیبرال‌های خشک‌اندیش نیک دیردن / ترجمه احمد سیف نیک دیردناتحادیه اروپابحران یونانسیریزا.
شورش در آتن: فروپاشی قریب‌الوقوع اتحادیه‌ی اروپا نورمن پولاک / ترجمه احمد سیف نورمن پولاکاتحادیه اروپااحمد سیفبحران یونان
دو جریان در سیریزا: یورو و دیکتاتوری سرمایه کارل لودنهوف / ترجمه مهرداد امامی مهرداد امامیکارل لودنهوفپلاتفرم چپاتحادیه اروپابحران یونانسیریزا.
ژئوپولیتیک و اقتصاد توافق هسته‌ای ایران اریک دریتسر / ترجمه احمد سیف اقتصاد سیاسی توافق هسته‌ای ایراناحمد سیفاریک دریتسر ,توافق هسته ای
برنامه‌ی خصوصی‌سازی انتقام‌جویانه‌ی اروپا برای یونان یانیس واروفاکیس  / ترجمه سینا چگینی یانیس واروفاکیساتحادیه اروپابحران یونانسینا چگینی,سیریزا.
دلارامریکا و برتن وودز دیگر به پایان رسیده‌اند مهدی داریوش ناظم الرعایا / ترجمه احمد سیف مهدی داریوش ناظم الرعایااحمد سیفبریکسبرتن وودزجهان چندقطبیسازمان همکاری شانگهای
آیا قطار یورو از ریل خارج می‌شود؟ مایکل رابرتز مایکل رابرتزاحمد سیفبحران یونانبحران اتحادیه اروپا
درباره‌ی مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری /7/ گفت‌وگو باربارا اپستاین

 

سعید رهنما گذار از سرمایه داریباربارا اپستاینسعید رهنما
بازگشت بحران اقتصادی به کشورهای نوظهور مایکل رابرتز/ ترجمه احمد سیف مایکل رابرتزاقتصادهای نوظهوراحمد سیفبحران جهانی.
مرگ در نتیجه‌ی بدهی جفری ساکس / ترجمه احمد سیف  اتحادیه اروپااحمد سیفبحران یونانجفری ساکس.
ترکیدن حباب مالی سهام در چین جک راسموس / ترجمه احمد سیف احمد سیفبحران مالی چینجک راسموسحباب مالی.
درس‌های بحران یونان برای روسیه پاول گرگ رابرتز / ترجمه احمد سیف پاول گرگ رابرتزاحمد سیفبحران مالی یونانروسیه.
زمان سیاسی است  استفانی لووس / ترجمه مهیار نیازی قرارداد کاری انعطاف پذیرمهیار نیازیاستفانی لووستأمین منعطفزمان کاری.
نظم خودجوش بازار در بوته‌ی نقد محمد مالجو فریدریش فون هایکمحمد مالجونولیبرالیسمنظم بازارکارل پولانیتکوین سرمایه داریجیمز پولانی
قدرت یک عکس: آیلان کردی و کودکان قربانی آوات رضانیا مهاجرتکوبانیآوات رضانیاآیلان کردی.
درباره‌ی گذار از سرمایه‌داری / 8/ گفت‌وگو با کوین اندرسن سعید رهنما کوین اندرسنگذار از سرمایه داری ,سعید رهنما
اتحادیه‌ها والتر مولر ینچ / ترجمه کاووس بهزادی والتر مولر ینچکاووس بهزادیاتحادیه های کارگری.
سرمایه‌ی جهانی و مسئله‌ی پناهندگی کریم منیری مسئله پناهندگیکریم منیریبحران خاورمیانه.
امپریالیسم جدید جان بلامی فاستر / ترجمه احمد سیف امپریالیسماحمد سیفجان بلامی فاسترسرمایه مالی ـ انحصاری.
درباره‌ی«نقد فلسفه‌ی حق هگلِ» مارکس کمال خسروی نقد فلسفه حق هگلهگلکمال خسرویکارل مارکس.
«روژآوا»: هویت‌خواهی قومیتی یا جست‌وجوی بدیل؟ آرش اسدی آرش اسدیترکیهروژاواسوریهعدالله اوجالان
پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم در بوته‌ی نقد محمد مالجو محمد مالجواقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایراناقتصاد سیاسی دولت یازدهم.
چهار سال پس از انقلاب‌های عربی کوین اندرسن / ترجمه مهیار نیازی  لیبیمهیار نیازیمصرچهار سال پس از انقلابهای عربیکوین اندرسنبهار عربیتونسترکیهروژاواسوریهعربستان سعودی.
تک‌صدایی ایدئولوژیک در همهمه‌ی دانشکده‌های اقتصاد محمد مالجو محمد مالجونولیبرالیسمآموزش علم اقتصاد در ایراندانشکده های اقتصاد.
درباره‌ی گذار از سرمایه‌داری / 9/ گفت‌وگو با اورسلا هیوز

 

سعید رهنما گذار از سرمایه داریاورسلا هیوز ,سعید رهنما
اقتصاد سیاسی «بیماری ایرانی»: درآمدی بر شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر مهرداد وهابی مهرداد وهابینهادگرایی نوکارل پولانیبیماری ایرانیشیوه هماهنگی,شیوه هماهنگی ویرانگر
کارگران ایرانی در ژاپن بهروز عسگری، اُریه یوکویوما، آکیکو موروزومی، تام هوپ / ترجمه مهدی صابری مهاجرت نیروی کارمهدی صابریکارگران ایرانی در ژاپناکیگو موروزومیاریه یوکویومابهروز عسگریتام هوپ.
سرمایه‌داری و ستم بر زنان: بررسی دوباره‌ی مارکس مارتا ای خیمه‌نس / ترجمه فرزانه راجی  فمینیسمفمینیسم مارکسیستیفرزانه راجیمارتا ای خیمه نس.
جایگاه رقابت در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری حسن آزاد، سهراب سپیدرودی کارل مارکساقتصاد سیاسی سرمایه داریحسن آزادرقابتسهراب سیدرودیسرمایه داریشیوه تولید سرمایه داری.
امپریالیسم در قرن بیست و یکم جان اسمیت / ترجمه احمد سیف کارامپریالیسماحمد سیفجهانی‌سازیجان اسمیت.
از كشتار داعش در پاريس تا سركوب در اروپا و تشديد جنگ در خاورميانه کوین اندرسن / ترجمه سمیه رستم‌پور کوین اندرسنکشتار پاریسبحران خاورمیانهسمیه رستم‌پور.
امپریالیسم و تبدیل ارزش به قیمت تورکیل لاوسن ـ زک کوپ / ترجمه احمد سیف  مساله تبدیل ارزش به قیمتامپریالیسماحمد سیفتورکیل لاوسن,زک کوپ
ما و بحران سوریه: جهانی تیره در چشم‌انداز پرویز صداقت  خاورمیانهپرویز صداقتبحران جهانیبحران سوریه.
دموکراسی زمین و تنوع زیستی واندانا شیوا / ترجمه پروانه قاسمیان واندانا شیواپروانه قاسمیانبحران محیط زیست.
امپریالیسم در عصر جهانی‌سازی اوتسا پاتنیک و پرابهت پاتنیک / ترجمه احمد سیف پرابهت پاتنیکامپریالیسماوتسا پاتنیکاحمد سیفجهانی سازی.
گفتاری پیرامون روش كاپیتال کمال خسروی کمال خسرویکاپیتالکارل مارکس.
اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری و همبستگی بشر حسن مرتضوی همبستگی بشراقتصاد سیاسی سرمایه داریحسن مرتضوی.
بازاندیشی رابطه‌ی مارکسیسم با امپریالیسم در قرن بیست و یکم لیو پانیچ / ترجمه‌ حسن آزاد لیو پانیچامپریالیسمحسن آزاد.
ایدئولوژی امپریالیسم بشردوستانه گفت‌وگو با ژان بریک‌مون / ترجمه احمد سیف  ژاک بریک مونامپریالیسمامپریالیسم بشردوستانهاحمد سیف.
امپریالیسم چین: قدرتی جدید در افریقا ترجمه‌ احمد سیف  اقتصاد افریقاامپریالیسمامپریالیسم چین,احمد سیف.
ژیژک‌خوانی در تهران  آرش اسدی آرش اسدیاسلاوی ژیژکاسنوبیسم روشنفکری.
کالایی‌­سازی آموزش عالی در ایران محمد مالجو  محمد مالجوکالایی سازیکالایی‌ ­سازی آموزش عالی
فرافلسفه‌ از منظر هانری لوفور اندی مریفیلد / ترجمه آیدین ترکمه هانری لوفورآیدین ترکمهاندی مریفیلد
در ستایش الن میک‌سینز وود الن میک‌ سینز وود, مارکسیسم سیاسی
مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری (10): گفت‌وگو با مایکل لبوویتز سعید رهنما مایکل لبوویتزگذار از سرمایه داریجامعه پساسرمایه داریسعید رهنما.
عربستان سعودی: مذهب در خدمت امپریالیسم  ترجمه احمد سیف یمناحمد سیفعربستان سعودی.
بلوک سرمایه‌داری غرب زیر هژمونی امپراتوری امریکا حسن آزاد و سهراب سپیدرودی لیو پانیچامپریالیسمحسن آزادسهراب سپیدرودی,سام گیندین.
دیالکتیکِ پنهان‌ شدن پشت عریانی کمال خسروی کمال خسرویکاپیتالکارل مارکسروش شناسی مارکس
بررسی مختصر نولیبرالیسم و پی‌آمدهای آن کندیس اسمیت / ترجمه مسعود امیدی مسعود امیدینولیبرالیسمکندیس اسمیت.
انباشت کار و تنزل جایگاه زنان سیلویا فدریچی / ترجمه مهدی صابری مهدی صابریکالیبان و ساحرهسیلویا فدریچی.
اتفاق خودش نمی‌افتد پرویز صداقت  پرویز صداقتاقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایرانانتخابات.
درباره‌ی گذار از سرمایه‌داری (11): گفت‌وگو با آرون اِتزلر سعید رهنما گذار از سرمایه داریارون اتزلرسعید رهنما
راهکارهای نهادین شدنِ امکانات معطوف به تغییر کمال خسروی کمال خسرویپرویز صداقت,انتخابات.
جنبش زنان افا نیکل / ترجمه کاووس بهزادی فمینیسمکاووس بهزادیافا نیکلجنبش زنان.
فراخوانی دیگر برای سر فرود آوردن در برابر قدرت بی‌پایان مردانه فروغ اسدپور فمینیسمفروغ اسدپورکمپین تغییر چهره مردانه مجلس.
ظهور، افول و بازگشت فمینیسم مارکسیستی فریدا آفاری و فرزانه راجی فمینیسمفریدا آفاریفرزانه راجیمارکسیسمهتر براون.
نقدی بر دیالکتیک دستگاه‌مند برتل اولمن / کمال خسروی کمال خسرویبرتل اولمندیالکتیک نظام منددیالکتیک دستگاهمند

در همین زمینه ن.ک.

نمایه‌ی 1393

نمایه‌ی 1392

نمایه‌ی 1391

 

برچسب‌ها: